Tenisový klub Uherské Hradiště

Stanovy TK Uherské Hradiště

I. Základní ustanovení

 1. Tenisový klub Uherské Hradiště (dále jen TK UH) je nezávislým sdružením občanů se zájmem o tenis dle zák. č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů ve znění pozdějších předpisů, provozující sportovní, organizační, osvětovou a hospodářskou činnost. Sdružení má postavení samostatné právnické osoby a vyvíjí činnost v souladu s těmito stanovami a obecně závaznými předpisy.
 2. Sídlem TK UH je Uherské Hradiště, U Moravy 827, Zlínský kraj, Česká republika

II. Poslání a cíle

 1. Organizuje výkonnostní sportovní činnost a vytváří pro ni materiální a tréninkové podmínky, řídí všechna družstva i jednotlivce přihlášené do soutěží tenisového svazu.
 2. Zabezpečuje rekreační sportovní činnost pro širokou veřejnost, zejména vytváří možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti.
 3. Vytváří ekonomickou základnu pro plněních svých cílů a poslání, a to i vlastní hospodářskou činností.
 4. Buduje, provozuje a udržuje sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá.
 5. Provozuje svou činnost na základě vlastního rozpočtu, který je tvořen dotacemi z rozpočtů státních orgánů a orgánů územně samosprávných celků, členskými příspěvky a jinými poplatky, sponzorskými příspěvky a dary, zisky z reklam, pronájmu dvorců a ostatní činnosti.
 6. Chrání práva a oprávněné zájmy svých členů související s činností TK UH.
 7. Vede své členy a veřejnost zúčastněnou na činnosti TK UH k dodržování základních pravidel etiky, tolerance, fair play a vzájemné slušnosti.
 8. Zabezpečuje svou propagaci ve sdělovacích prostředcích.
 9. Hájí zájmy TK UH navenek i uvnitř sdružení a za tímto účelem spolupracuje s tenisovým svazem, orgány státu, regionu, obce, dalšími institucemi, právnickými a fyzickými osobami, apod.

III. Organizační struktura

Orgány TK UH jsou

 1. valná hromada
 2. výkonný výbor
 3. revizní komise

III.A. Valná hromada

 1. Nejvyšším orgánem TK UH je valná hromada. Svolává ji výkonný výbor TK UH nejméně jedenkrát do roka. Pokud o svolání valné hromady požádá písemně 1/3 členů, předseda TK UH (dále jen předseda) nebo výkonný výbor, koná se mimořádná valná hromada nejpozději do 1 měsíce od doručení takového podnětu.
 2. Na valnou hromadu jsou zváni všichni členové starší 18-ti let, a to písemně, popř. telefonicky, telegraficky, telefaxem nebo v elektronické podobě nejméně 14 dnů před jejím konáním.
 3. Valná hromada je oprávněna přijímat rozhodnutí, je-li přítomna 1/3 členů starších 18-ti let. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů.
 4. Nesejde-li se na valnou hromadu počet členů uvedených v bodě 3., svolá výkonný výbor do jednoho měsíce novou valnou hromadu.
 5. Valná hromada TK UH:
  1. rozhoduje o přijetí, změnách a zrušení stanov
  2. volí a odvolává výkonný výbor
  3. volí a odvolává revizní komisi
  4. projednává a schvaluje zprávu o činnosti a hospodaření TK UH předkládanou výkonným výborem
  5. na návrh výkonného výboru schvaluje členy volební a mandátní komise
  6. stanoví hlavní směry činnosti TK UH pro příští období
  7. rozhoduje o vyloučení člena z TK UH
  8. rozhoduje o zrušení TK UH a způsobu likvidace jeho majetku

III.B. Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je výkonným orgánem TK UH, který řídí činnost a zabezpečuje plnění úkolů uložených mu usnesením valné hromady mezi jejími jednotlivými jednáními. Počet členů výkonného výboru musí být lichý a nesmí být menší než pět. Funkční období výkonného výboru je čtyřleté. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je přijato, hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
 2. V čele výkonného výboru stojí předseda. Předseda svolává výkonný výbor podle potřeby, nejméně však jednou za měsíc. Zastupuje výkonný výbor mezi jeho zasedáními.
 3. Výkonný výbor
  1. volí ze svého středu předsedu, který v době volby dovršil věk nejméně 25 let
  2. odvolává předsedu
  3. volí nového člena výkonného výboru mezi jednotlivými jednáními valné hromady v případě, že se některý ze stávajících členů výkonného výboru vzdá své funkce
  4. rozhoduje o všech věcech, pokud si je nevyhradila výlučně do své pravomoci valná hromada
  5. zřizuje odborné komise, jmenuje jejich předsedy a schvaluje jejich další členy
  6. připravuje dokumenty k projednání valné hromady, zejména o hospodaření, majetku a hlavních směrech činnosti TK UH a předkládá je valné hromadě k informaci, popř. schválení
  7. rozhoduje o využívání a údržbě majetku a zařízení, která vlastní, užívá a provozuje TK UH
  8. řídí sportovní činnost včetně vedení předepsané dokumentace, zejména rozhoduje při řešení otázek spojených s mistrovskými soutěžemi, organizací turnajů závodních a rekreačních hráčů a veteránů, jejichž uspořádáním byl TK UH pověřen
  9. zajišťuje operativní spolupráci s tenisovým svazem, orgány tělovýchovy, ostatními sportovními kluby, jinými organizacemi a orgány regionu, obce, státu, institucemi, právnickými a fyzickými osobami
  10. vytváří k zabezpečení činnosti TK UH profesionální aparát v nezbytně nutném rozsahu, který tvoří zejména správce tenisového areálu a manažer TK UH
  11. vydává herní řád a další vnitřní směrnice upravující vnitřní vztahy v TK UH
  12. schvaluje finanční rozpočet pro činnost TK UH, analyzuje vývoj rozpočtu v průběhu účetního období a operativně přijímá opatření a rozhodnutí zajišťující financování činnosti TK UH a údržby jeho majetku
  13. zajišťuje podmínky pro bezpečný a ničím nerušený provoz tenisového areálu
  14. rozhoduje o přijímání a podmínkách přijetí nových členů a stanovuje limitní počty členů, uživatelů majetku a zařízení TK UH ve vztahu ke kapacitě zařízení
  15. navrhuje valné hromadě výši členských příspěvků a jiných poplatků spojených s užíváním majetku a zařízení TK UH
  16. rozhoduje o převodech a hospodaření s majetkem evidovaným jako vlastnictví TK UH, užívaným, spravovaným a provozovaným TK UH, o jeho nabývání a pozbývání, a o všech dalších dispozicích s ním po předchozím schválení valnou hromadou

III.C. Revizní komise

 1. Revizní komise je ustavena v rámci TK UH a je oprávněna provádět kontrolu a přezkum všech ekonomických a právních operací uskutečňovaných v rámci všech orgánů TK UH.
 2. Revizní komise má tři členy, kteří jsou voleni na čtyři roky a nejsou členy výkonného výboru TK UH.
 3. Kontroluje činnost výkonného výboru TK UH.
 4. Navrhuje opatření k nápravě chyb výkonného výboru TK UH.
 5. Předkládá řádné valné hromadě zprávu o činnosti.

IV. Společné zásady členství

 1. Členem TK UH se může stát každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním a stanovami TK UH.
 2. Členství vzniká splněním podmínek stanovených k přijetí (zaplacením členského příspěvku) a schválení žádosti o přijetí výkonným výborem. U žadatelů, kteří nedovršili věk 18 let, je třeba souhlasu zákonného zástupce.
 3. Výkonný výbor může rozhodnout o čestném členství, kterým oceňuje reprezentaci a práci pro TK UH.
 4. Členství v TK UH zaniká
  1. vystoupením člena na vlastní žádost
  2. vyškrtnutím pro neplnění povinností člena, o kterém rozhoduje výkonný výbor
  3. vyloučením na základě závažných disciplinárních provinění nebo v případě, že činnost člena je v rozporu s vnitřními směrnicemi TK UH nebo v hrubém rozporu se zásadami vzájemné slušnosti, etiky, tolerance nebo fair play a poškozuje dobré jméno TK UH.
  4. nezaplacením členského příspěvku po dobu jednoho kalendářního roku
  5. úmrtím člena
 5. Členství, které zaniklo z důvodů uvedených v bodě 4. písm. b) a c), je možné obnovit jen se souhlasem valné hromady.

V. Práva a povinnosti členů

Člen má právo

 1. hájit zájmy TK UH v rámci svého působení
 2. dovršením věku 18-ti let navrhovat a volit své zástupce a sám být volen do orgánů TK UH
 3. obracet se na orgány TK UH se svými dotazy, návrhy, podněty a stížnostmi
 4. využít dalších výhod poskytovaných TK UH
 5. být informován o činnosti a hospodaření TK UH

Člen má povinnost

 1. účastnit se soutěží družstev a jednotlivců, na které byl nominován TK UH
 2. platit členské příspěvky a jiné poplatky schválené valnou hromadou
 3. odpracovat nebo zaplatit brigádnické hodiny
 4. řídit se herním řádem TK UH
 5. chránit majetek TK UH

VI. Majetek a hospodaření

 1. Majetek TK UH tvoří finanční fondy, hmotný majetek, pohledávky, cenné papíry a jiná majetková práva.
 2. Zdrojem příjmů jsou zejména
  1. příspěvky a jiné poplatky členů
  2. příjmy ze sportovní a společenské činnosti
  3. příjmy z vlastní hospodářské činnosti
  4. příspěvky, dotace a dary od tenisového svazu, jiných státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků
  5. sponzorské příspěvky a dary
  6. majetek do vlastnictví předaný jinou organizací
  7. ostatní příjmy
 3. Hospodaření se řídí rozpočty schválenými valnou hromadou TK UH na příslušné období a podléhá kontrole revizní komise.
 4. Za TK UH jedná jeho jménem předseda. Výkonný výbor může pověřit jednáním za TK UH jiného člena výkonného výboru, popř. manažera TK UH z rozhodnutí valné hromady.
 5. Jakékoli změny, úpravy a doplňky těchto „Stanov“ podléhají schválení valné hromady TK UH.
 6. Stanovy byly přijaty a schváleny valnou hromadou TK UH v Uherském Hradišti dne 26.5.2004.